Vårt kvalitetsarbete

Infokomp:s kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt i skollagen, läroplan för vuxenutbildning, förordningen om vuxenutbildningen och utbildning i svenska för invandrare samt kursplaner. Kursplanen i utbildning i svenska för invandrare relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, som anger sex gemensamma språkliga referensnivåer, från A1 till C2. Ämnesplanerna för Komvux följer gymnasieskolans ämnesplaner. Vidare tillämpar vi Skolverkets allmänna råd vid vårt kvalitetsarbete. Konkret innebär ovanstående att vi arbetar med en kvalitetscykel, ett årshjul.

Samtliga enheter har en lokal plan för likabehandling och kränkande särbehandling. Planen innehåller en kartläggning av verksamheten och utifrån resultatet av den, mål att jobba mot för alla i skolan. Planen är ett levande dokument och avstämning görs kontinuerligt av lärare och elever.

Vidare upprättar Infokomp tillsammans med lärarna en lokal verksamhetsplan för läsåret. Planen innehåller mål för verksamheten inom följande områden: kunskaper, utbildningsval och samhälle, bedömning och betyg samt vissa delar av rektors ansvar. Den lokala planen ligger till grund för skolans utveckling och tas upp vid arbetsplatsträffar. Vid årets slut analyseras resultaten och dessa ligger till grund för Infokomp:s kvalitetsrapport och den nya lokala planen för året efter. För att kunna se hur skolan ligger till gentemot de mål lärarna tillsammans satt upp i arbetslaget så genomförs en utvärdering med eleverna vid varje kursslut. Frågorna i utvärderingen utgår från de lokala målen. Infokomp samarbetar gärna i detta med huvudmännen för respektive kommun.

Gällande administrativa rutiner och uppföljning/utvärdering följer Infokomp de föreskrifter som utfärdas av uppdragsgivaren och Infokomp har också en särskild kvalitetssäkringsmodell med mallar och instruktioner för genomförande av uppdrag. Infokomp lämnar också kontinuerliga rapporter och har regelbundet samarbete och kontakt med uppdragsgivaren för att säkerställa kvaliteten i uppdraget.

Infokomp har en dokumenterad uppdragsprocess för att säkerställa kvaliteten i uppdragets genomförande. Den innehåller instruktioner om:

 • Att berörda medarbetare, exempelvis enhetschef och uppdragsansvarig, är delaktiga i framtagandet av anbudet. Detta ger en röd tråd i vår verksamhet.
 • Infokomp har internt ett noggrant överlämnande av avtalet där anbudet och avtalet gås igenom och innehåll, upplägg, personal och andra förutsättningar diskuteras.
 • Kontinuerliga interna avstämningsmöten under avtalstiden. Avstämningsmötena protokollsförs.
 • Utvärdering, sammanställning och rapportering efter uppdragets avslut

För att uppnå en hög måluppfyllelsegrad ser Infokomp till att:

 • alla mål är tydliga och mätbara så att de enkelt kan följas upp.
 • målen är förankrade både internt och hos uppdragsgivaren etc.
 • Infokomp:s instruktioner och mallar innehåller tydliga ansvarsfördelningar.
 • mallar, instruktioner, mål och uppföljningsverktyg är kända och lättillgängliga för personalen.
 • kvalitetsarbetets inriktning och omfattning är anpassad till att uppnå uppsatta mål
 • både elever, uppdragsgivare, lärare och annan personal ges möjlighet att vara  delaktiga i kvalitetsarbetet.
 • det finns tydliga rutiner för dokumentation och informationsöverföring: vad som ska dokumenteras; hur ska den dokumenterade informationen delas; vem är ansvarig för nästa steg och när ska uppföljning ske.

Infokomp:s uppdragsgivare är naturligtvis välkomna att besöka verksamheten, genomföra utvärderingar och uppföljningar. Vi strävar efter att våra uppdragsgivare har en nära kontakt med både vår personal och de studerande. Vi fäster stor vikt vid att vara transparenta och står för det vi gör.

Klagomålshantering

När eleven kommer till skolan/börjar sin kurs får eleven information och ansvarsfördelning om hur klagomål kan framföras.

 • Klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt och man kan få vara anonym. Blanketter för klagomål finns i skolan och på lärplattform.
 • Eleven pratar i första hand med lärare som ser till att klagomål dokumenteras och följs upp.
 • Tillsammans med eleven försöker man lösa det eleven är missnöjd med.
 • Om eleven fortfarande är missnöjd talar han/hon med enhetschef/biträdande enhetschef som dokumenterar och följer upp klagomålet. Eventuella åtgärder sätts in.
 • I sista hand hänvisas eleven till rektor för kommunens vuxenutbildning.
 • Dokumentation med uppföljning skickas till beställaren.
 • Eleven hålls underrättad om processen.
 • Anonyma skriftliga klagomål tas upp vid kvalitetsmöten.