Vårt arbete mot kränkande särbehandling

Styrdokument som ligger till grund för arbetet

SL 2010:800 6 kap.

Diskrimineringslag (2008:567) 3 Kap 14-16§

Svensk författningssamling 2006:108

LVUX 1kap. Grundläggande värden

 

Introduktion

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar har Infokomp utarbetat lokala planer mot diskriminering och kränkande behandling. Enheten kombinerar arbetet i en plan som vi kallar likabehandlingsplan. Infokomp delar upp likabehandlingsarbetet i främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Alla berörda är med vid framtagandet av planen det vill säga lärare, elever samt övrig personal som kommer i kontakt med verksamheten. Alla aktiviteter med arbetet tydliggörs i en lokal aktivitetsplan.

Den upprättade planen gäller elever och personal på de lokala enheterna. Skolans vision är att alla ska känna sig respekterade och trygga på skolan och nolltolerans gäller mot alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Nedanstående dokument gäller samtliga enheter. Den lokala enheten utarbetar sedan lokalt anpassadelikabehandlingsplaner.

 

Definitioner av begrepp

Diskrimineringsgrunder
De lagskyddade diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen är

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion och annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Kränkande behandling och trakasserier
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara

 • Fysiska (slag, knuffar)
 • Verbala (hot, svordomar, öknamn)
 • Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
 • Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier samt meddelanden på olika sociala medier)

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling.

Trakasserier
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en vuxenstuderandes värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ” etniska egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det kan även vara fråga om ignorerande, utfrysning eller att någon visslar, stirrar eller gör kränkande gester och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionsnedsättning med mera.

Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.

Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan också handla om sexuell jargong.

Kränkande behandling
Kränkande behandling definieras i kapitel 6 i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

 

Infokomps likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen kommer att på den lokala enheten följas upp efter 6 månader och en ev. justering göras för resten av året. Uppföljning och analys av hela året sker en gång per år och utmynnar i en plan med nya och/eller reviderade mål.

Främjande arbete
Det främjande arbetet syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde och ska bidra till en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas. Det riktar sig till alla och föregås inte av något särskilt problem. Det ska omfatta alla diskrimineringsgrunder.  Det är en av verksamhetens fortgående uppgifter och kan därför inte drivas enbart som tillfälliga projekt, tillfällig insatser eller under särskilda värdegrundslektioner. Det handlar om att i undervisningen skapa ett gott skolklimat.

Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet handlar om att avvärja risker för trakasserier och kränkningar. Grunden för detta är att systematiskt göra kartläggningar av elevernas trygghet och trivsel samt deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Genom att analysera resultaten av kartläggningen ska risker i verksamheten identifieras. Utifrån analysen kan insatser planeras.

Åtgärda
Enheten har rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när elever utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. Det handlar om ansvarsfördelning, anmälan till rektor och huvudman samt om rutiner för utredning och dokumentation.