Kvalitetsarbete

Infokomps kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt i skollagen och gällande styrdokument inom vuxenutbildningen. Vidare tillämpar vi Skolverkets allmänna råd vid vårt kvalitetsarbete. Konkret innebär ovanstående att vi arbetar med en kvalitetscykel, ett årshjul.

Samtliga enheter har en lokal plan kränkande särbehandling. Planen innehåller en kartläggning av verksamheten och utifrån resultatet av den definieras mål att jobba mot för alla i skolan. Planen är ett levande dokument och avstämning görs kontinuerligt av lärare och elever.

Klagomålshantering

Redan under introduktionen får du som elev information om hur klagomål kan framföras och hur ansvarsfördelningen ser ut.

  • Klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt och man kan få vara anonym. Blanketter för klagomål finns i skolan och på vår lärplattform.
  • Eleven pratar i första hand med lärare som ser till att klagomål dokumenteras och följs upp.
  • Tillsammans med eleven försöker man lösa det eleven är missnöjd med.
  • Om eleven fortfarande är missnöjd talar han/hon med enhetschef/tillföreträdande enhetschef som dokumenterar och följer upp klagomålet. Eventuella åtgärder sätts in.
  • I sista hand hänvisas eleven till rektor för kommunens vuxenutbildning.
  • Dokumentation med uppföljning skickas till beställaren.
  • Eleven hålls underrättad om processen.
  • Anonyma skriftliga klagomål tas upp vid kvalitetsmöten.