Kvalitetsarbete

Målet med vårt kvalitetsarbete är att du som elev ska känna dig trygg med att vi gör allt vi kan för att ge dig en så bra utbildning som möjligt under din tid på Infokomp. Efter avslutade studier hos oss har du med dig rätt kunskaper utifrån både kursens mål och dina personliga mål.

Infokomps systematiska kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, kommunens kvalitetsdokument och elevers resultat. Vi gör kontinuerligt analyser av vårt pedagogiska arbete och beprövad erfarenhet stäms av mot forskningsresultat. Beslut fattas om hur arbetet ska förändras så att vi ständigt förbättrar vårt arbete och därigenom ger dig som elev goda möjligheter att förbättra dina resultat.

Vi använder oss av flera metoder för att upptäcka brister och utvecklingsområden samt lyfta fram framgångsfaktorer, exempelvis:

  • Internrevision
  • Elevnöjdhetsenkät
  • Kursutvärderingar
  • Avvikelse – och klagomålshantering
  • Måluppfyllelseanalys

Erfarenheter från kvalitetsarbetet dokumenteras för att sedan finnas med i regelbundna diskussioner och kvalitetsuppföljning.

Regelbunden och återkommande kvalitetsuppföljning sker återkommande utifrån vår kvalitetscykel med följande faser: