Studenter på en föreläsning

Värdegrund

Infokomp är ett värderingsstyrt företag. Vår värdegrund går som en röd tråd i allt vi gör. De värdeord som vår verksamhet vilar på är, Bemötande, Empowerment, Affärsmässighet och Professionalitet. Vårt systematiska kvalitetsarbete och vårt värdegrundsarbete integreras naturligt och självklart i våra kvalitets-, HR- och implementeringsprocesser. Inom Infokomp har vi grundsynen att alla människor har outnyttjade resurser. Nedan beskrivs våra värdeord ihop med några exempel på kompetenser och beteenden.

Bemötande

Innebär att vi i alla möten med andra människor ger ett respektfullt och hänsynsfullt bemötande, oavsett om det är elever, medarbetare, chefer eller kunder. Alla ska känna sig sedda och bekräftade. Bemötande innebär att vi har en god samarbetsförmåga, hur väl vi fungerar i gruppsammanhang och i olika konstellationer av människor. I vilken utsträckning vi lyssnar till andra, bjuder på oss själva och hjälper varandra.

 • Kunna samarbeta med chef, kollegor, elever och kunder
 • Kunna kommunicera skriftligt och muntligt
 • Ha en positiv attityd gentemot andra människor
 • Behandla alla lika och se olikheter som en tillgång

Empowerment

Innebär att ständigt söka nya lösningar och stärka människors inneboende potential. Vi hjälper varje person att ta makt över sin situation. Vi har ett formativt förhållningssätt som är lösningsfokuserat. Vi har ett förhållningssätt där vi stärker varje människas unika möjlighet.

 • Arbeta utifrån ett formativt förhållningssätt
 • Arbeta på ett engagerat sätt som motiverar oss själva och andra i det dagliga arbetet
 • Situationsanpassar arbetssättet efter uppdrag och kund
 • Att vara stödjande och se möjligheter istället för problem

Affärsmässighet

Förmågan att agera affärsmässigt i alla våra möten. Förmågan att arbeta målfokuserat och skapa resultat för våra elever och kunder. Att av egen kraft skapa nya affärsmöjligheter och bevara befintliga kundrelationer. Våga och vilja ta egna initiativ och bidra till företagets utveckling.

 • Arbeta målfokuserat och skapa resultat
 • Har förståelse för vår verksamhet och vår affär
 • Alltid arbeta med ett kund- och elevperspektiv
 • Kunna vara flexibel i arbetsuppgifter för att gynna vår kund och elever
 • Planerar och organiserar arbetet på ett sätt som minimerar tidsåtgång och som maximerar resultat
 • Bygger upp interna och externa nätverk

Professionalitet

Förmågan att agera professionellt i sin yrkesutövning och alltid ha ett starkt kvalitetsfokus. Vi är professionella genom att ta ansvar för administration, ekonomi, regler, lagar och andra styrdokument. Professionalitet innebär också att ta eget ansvar för sina arbetsuppgifter, sin arbetsmiljö och sin egen utveckling.

 • Att alltid leverera med kvalitet
 • Ta ansvar och hålla det som lovats, hålla deadlines och ta ansvar för vad som behöver göras
 • Är självgående och kan driva sitt eget arbete framåt
 • Lösa uppkomna problem på ett konstruktivt sätt
 • Är lojal mot fattade beslut