Svenska på jobbet

Studenter på en föreläsning

Verksamhetsspecifik utbildning i svenska för dina medarbetare

Språket är en väldigt viktig faktor för att medarbetare ska fungera inom sitt yrke.

Svenska på jobbet är till för att hjälpa dig som arbetsgivare att stärka språksvaga personer och därmed stärka din organisation. Om du som företagare har yrkeskompetenta personer som hindras av bristande kunskap i svenska så finns stöd att få. Yrkeskompetens ska inte gå förlorad på grund av svårigheter i det svenska språket.

Underlättar kompetensförsörjning

Kompetens hos personer med bristande svenska kan tillvaratas och utvecklas.

Nöjdare kunder

Med bättre språkkunskaper undviks misstag i dagliga arbetet och kommunikationen med kunderna blir bättre.

Högre engagemang hos medarbetare

Organisationer som investerar i och utvecklar personalen har högre engagemang och lojalitet.

Exempel på yrkesinriktningar där vi idag har svenska på jobbet

Arbetsmarknaden är rörlig och har många regionala skillnader. Detta gör att grundutbudet ser olika ut på olika orter. Vi kan anpassa utbildningen om behov finns. Nedan följer en lista på några vanliga inriktningar som vi bedriver idag på olika orter runt om i Sverige.

 • Service och handel
 • Lokalvård
 • Restaurang
 • Vård och omsorg
 • Skola och offentlig verksamhet
 • Industri
 • Bygg
 • Transport och fordonsteknik

Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär eller ring oss.

Lyckad rusta och matcha matchning

Svenska på jobbet skapar värde för ditt företag 

 • Att investera i medarbetarna höjer deras kompetens och engagemang i arbetet. 
 • Tydligare kommunikation mellan medarbetare och kunder minskar missförstånd och höjer effektiviteten.
 • Bättre språkkunskaper skapar bättre relationer med era kunder och därmed bättre kundnöjdhet.
 • Kompetensförsörjning underlättas.
 • Skräddarsydda lösningar för ditt företag 
 • Språket är det största hindret för att anställa utlandsfödda. Vi hjälper dig att lösa detta. 

Behöver du hjälp?

Kontakta Stephanie Salame på telefon eller mejl

070 164 28 17

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Hur når vi målet?

 • Hörförståelse

  Deltagaren ska få kunskap om begrepp och vokabulär inom yrket/yrkesområdet samt kunna tillämpa det praktiskt genom att visa språkförståelse genom att sammanfatta, återberätta och agera. Viktigt att deltagaren får träna på att förstå de texter, instruktioner, manualer etc som specifikt förekommer inom sitt aktuella yrkesområde.

 • Läsförståelse

  Deltagaren ska få öva på att läsa olika typer av texter och hämta information ur skrivet språk. Öva och utveckla lässtrategier och tillämpa det praktiskt genom att kunna visa förståelse av texter genom att sammanfatta, återberätta och agera.

 • Muntlig interaktion

  Öva samtal i informella och formella situationer, kring olika ämnen inom yrket/yrkesområdet, kunna tillämpa det praktiskt genom att visa sina färdigheter genom att framföra och efterfråga åsikter, föra samtal framåt och välja strategier som för samtalet framåt. Öva på språket genom uttalsövningar är en viktig del i den muntliga interaktionen. Syftet är att utveckla färdigheter i att kunna göra sig förstådd och förstå talad svenska.

 • Muntlig framställning

  Arbeta med att utveckla språkligt flyt, variation, ge råd och instruera och utifrån mottagare välja strategier för att kommunicera.

 • Skriftlig framställning

  Arbeta med olika typer av skriftlig framställning som exempelvis skriva anteckningar, skriftliga meddelanden, dokumentera och att skriva längre sammanhängande texter. Utveckla tydlighet, struktur och ordförråd och i text, träna på att beskriva åsikter, intryck och fakta. Viktigt att deltagaren får träna på att framställa den dokumentation som är vanligt förekommande inom sitt yrkesområde.