Samhällskunskap 1b

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Ämnet samhällskunskap är till sin natur tvärvetenskapligt och innehåller delar från statsvetenskapen, sociologin och nationalekonomin samt andra humanistiska discipliner. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Samhällskunskap 1b

Kurskod:

SAMSAM01b

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Demokrati och olika politiska system på lokal, nationell och internationell nivå.
  • Mänskliga rättigheter och folkrätt i väpnade konflikter.
  • Hur arbetsmarknaden fungerar.
  • Hur samhällsekonomi och privatekonomi fungerar och samspelar med varandra.
  • Massmedians och informationsteknologins roll
  • Grupper och individers identiteter, roller och sociala livsvillkor

Förkunskaper: Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå tillsammans med betyg i kurserna samhällskunskap 1a1 eller samhällskunskap 1a2.

Efter avslutad kurs: När du är färdig med kursen samhällskunskap 1b kan du fortsätta läsa samhällskunskap 2 och sedan samhällskunskap 3. Du kan också läsa specialiseringskurserna inom samhällskunskap som är internationella relationer och internationell ekonomi.

Intresseanmälan